МАТУРА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ МАТУРСКОГ РАДА

Композиција рада:

 • НАСЛОВНА СТРАНА (можете је преузети овде)
 • САДРЖАЈ
 • УВОД
 • РАЗРАДА
 • ЗАКЉУЧАК
 • ПРИЛОЗИ
 • БИБЛИОГРАФИЈА (попис литературе)

НАСЛОВНА СТРАНА

SLIKA

САДРЖАЈ

Садржај је најбоље направити на почетку рада (на другој страни) иза насловне стране.Чине га наслови, поднаслови рада, називи поглавља који се најчешће обележавају арапским бројевима. Садржи и број стране наслова, односно поднаслова, поглавља.

Нпр.

1.Увод……………………………………………………………………………………..2
2.Наслов првог поглавља……………………………………………………………..3
2.1.Поднаслов првог поглавља……………………………………………………….4
2.2.Други поднаслов првог поглавља……………………………………………….5
3.Наслов другог поглавља…………………………………………………………….6
3.1.Поднаслов другог поглавља………………………………………………………7
3.2.Други поднаслов другог поглавља………………………………………………8
4.Наслов трећег поглавља…………………………………………………………….9
4.1.Поднаслов трећег поглавља…………………………………………………….10
4.2.Други поднаслов трећег поглавља……………………………………………..11
5.Закључак……………………………………………………………………………..12
6.Прилог………………………………………………………………………………..13
7.Литература…………………………………………………………………………..14

УВОД

Увод је први стручни део рада. Обухвата једну до две стране текста.
Има за циљ да побуди интересовање читаоца и да га прелиминарно упозна са тематиком која се обрађује у раду. Објашњава организацију рада, шта које поглавље обухвата, зашто је рад тако конципиран и др. Може да садржи и разлоге зашто се ученик определио за конкретну тему и свој став о теми.

РАЗРАДА

Разрада следи након увода, а почиње на новој страни. Обухвата до максимално 20 страница текста. То је главни део рада у коме се тема детаљно и документовано развија.Ту се износе чињенице, информације, подаци, запажања, идеје и сл. Обично се овај део дели на више поглавља. Мора се водити рачуна да развој теме буде добро структуиран и логичан. Треба ићи од једноставнијег ка сложенијем, од општег ка посебном. Текст се може употпунити примерима,табелама, графиконима, цртежима, фотографијама, али само ако ови елементи боље објашњавају или представљају дати текст. Уколико се убацује слика, испод ње треба да стоји број слике и назив (нпр. Слика 1. Пакетска адресница). Нумерисање слика омогућава лако позивање на слику у самом тексту (нпр. … као што је приказано на сл. 1). Исто важи и за графиконе, шеме, формуле; нумерација табела се врши махом изнад табела.
Некада је потребно цитирати речи неког аутора како би се истакла његова мисао. Цитати се стављају под знаке навода и обележавају бројевима иза наводника (фуснота). У фуснотама се наводе тачни подаци о делу одакле је коришћен цитат (име аутора, назив дела, издавач, место и година издавања, број стране са које се преузима цитат).

ЗАКЉУЧАК

Закључак се обично пише на једној страни. Садржи најбитније елементе који су наведени у раду. У њему се износе и запажања до којих је ученик дошао проучавајући дату тему, оцене стања, правци даљег развоја. По правилу закључак не садржи табеле, илустрације, цитате.

ПРИЛОЗИ

Додатак или прилог није обавезан део рада. Као прилог се могу ставити веће табеле (које се простиру преко више страна), копије докумената или образаца, статистички подаци, изворни код, илустрације. Ако је нешто стављено као прилог оно мора бити споменуто у самом раду и коментарисано (нпр. види прилог 1). Прилози се обележавају бројевима (прилог 1, прилог 2) или словима (прилог А, прилог Б), и почињу на новој страни рада.

БИБЛИОГРАФИЈА

Библиографија или попис литературе је списак коришћених извора података, штампаних и електронских. Списак је уређен по азбучном реду, а садржи презиме аутора, име аутора, назив дела, име издавача, место и година издавања. Ако дело има до три аутора онда се сви наводе, а ако има више од три, наводи се први и ставља скраћеница и др. која указује да има више аутора. У случају да се користи интернет као извор информација, наводи се адреса почетне странице (home page) на којој је пронађен садржај и у загради додаје цела адреса (линк). Потребно је написати и датум приступа конкретној веб-страници (будући да се садржаји на интенету мењају из дана у дан).

КАКО КОРИСТИТИ ЛИТЕРАТУРУ

Ученик прави белешке док чита литературу. Те белешке могу бити парафразирање оригиналног текста (препричавање) или дословно навођење ауторових речи (цитирање). У оба случаја ученик треба да наведе изворе којима се служио: пише презиме и име аутора, назив дела, место издања, име издавача, годину издања и број стране ако текст цитира. Ови подаци наводе се при дну странице у фусноти, као и у списку литературе на крају рада (без страница цитираног текста). Ученицима се цитирањепрепоручује само онда када је неопходно да се задржи прецизност ауторовог исказа. За цитирање је довољно истаћи ауторову идеју у једној реченици или делу реченице. Матурски рад не треба оптеретити бројним цитатима!

Цитати дужине до четири реда уклапају се у текст. Ако има дужих цитата, куцају се мањим фонтом и могу се издвојити у посебном пасусу. Сваки цитат се бележи узастопним арапским бројем, а у дну стране се под истим бројем наводе тачни библиографски подаци извора цитата. Ево неколико примера:

 • Ако је један аутор: Ками, Албер: Странац. Превела Зорица Хаџи-Видојковић, Београд, Завод за  уџбенике и наставна средства, 1996, стр. 47.
 • Напомена: ако је дело преведено, мора се навести име и презиме преводиоца
 • Ако су два и три аутора: Симић, Радоје и Остојић, Бранислав: Основи фонологије српскохрватског књижевног језика, Титоград, Побједа, 1981.
 • Ако је група аутора, наводе се само подаци за првог и стави се коса црта, па се дода други аутор: Шкреб, Зденко / Стамаћ, Анте: Увод у књижевност, Загреб, Глобус, 1986.
 • Ако постоји приређивач текстова неколико аутора, књига се наводи према почетном слову наслова и напише се презиме и име приређивача: Острво на два мора: приче о мору. Приредила Љубица Арсић, Београд, Лагуна, 2010.
 • Ако је извор интернет, наводи се цео линк: име аутора (ако је познат), назив текста, адреса почетне странице, па у загради цео линк, и датум преузимања текста. Шекуларац, В. Мрежа јавних библиотека Србије у периоду 2000-2008. године http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=263, ( преузето 21.маја 2010).
 • Збирка ћирилских рукописа манастира Дечани, http://digital.nb.rs/collection/ru-dec, (преузето 18. јуна  2009).
 • Напомена: наслови књига и текстова пишу се курзивом!
 • Ако је текст преузет из часописа, изглед библиографског податка је следећи: презиме и име аутора, наслов чланка, назив часописа, број годишта или свезак,број часописа и страница на којој се налази чланак (или прва и последња страница чланка): Трифуновић, Богдан. „Завичајне дигиталне библиотеке“. Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику бр. 129 (2010): стр. 155-181. (Када је текст преузет из електронског часописа, наводи се цео линк и сви подаци као у претходном примеру.)
 • Напомена: наслов текста се може ставити под наводнике а назив часописа се истиче курзивом, или се наслов текста пише курзивом а назив часописа се подвлачи пуном линијом! И за интерпункцију међу подацима библиографских јединица нема утврђених правила, али ученик треба да се при навођењу библиографије држи истог начина комбиновања интерпункцијских знакова. У наведеним примерима приказани су уобичајени начини навођења литературе.

ВАЖНО: литература се НЕ МОЖЕ заснивати само на изворима са интернета! Мора постојати равнотежа између електронских и штампаних извора

 

ФОРМАТИРАЊЕ СТРАНИЦЕ

Текст матурског рада мора бити на страници А4, оријентације Portrait. Странице морају имати маргине по 2,5 цм, а лева маргина треба да буде шира због повезивања листова, па може бити 3 цм.

Проред између редова може бити 1 или 1,5. Нови пасус се почиње увлачењем до 6 словних места. Наслови и поднаслови могу бити писани већим фонтом, 14 и 16, и истакнути болдом. Тада је проред између наслова, тј. поднаслова и текста дупли. Основни текст се пише фонтом 11 или 12.

Свако поглавље се пише на новој страни. Странице треба нумерисати (пагинирати) узастопним арапским бројевима по средини или десно у дну стране, или на истим местима на врху стране, што је препоручљиво ако има фуснота. Прва страна се не нумерише. Рад се куца само на једној страни.

Матурски рад се пише лако читљивим фонтовима, а има их у свим рачунарима. Ученик се може определити за неки од следећих: Times New Roman, Courier New, Verdana, Tahoma, Arial, Sans Serif. Важно за визуелни утисак о раду је да нема шаренила које се добија комбиновањем различитих фонтова, курзива и болда. Ако ученик жели да истакне неку реч, део реченице или целу реченицу, то треба да уради  увек на исти начин, нпр. курзивом.

 

ПРАКТИЧНИ САВЕТИ

 • Иза сваке речи и знака интерпункције (тачка, зарез, упитник, узвичник, две тачке, тачка зарез) треба ставити један размак;
 • Знакови интерпункције пишу се одмах иза речи која им претходи, као и знакови који следе након броја (%,°);
 • Наводници на почетку навода пишу се уз реч која следи, а на крају уз реч која претходи;
 • Иза речи пре објашњења у загради иде један размак, после отворене заграде одмах се куца текст – без размака између заграде и речи, а затворена заграда иде одмах после последње речи у загради. После затворене заграде куца се или знак интерпункције или размак ако следи реч;
 • Ако се датум пише арапским бројевима, иза сваког броја пише се тачка и ставља размак (нпр. 29. 1. 2020.)

 

1. Изабране теме у школској 2015/2016.

 1. Антидрама и антитеатар
 2. Отуђеност у Кафкином Процесу
 3. Трагање за смислом живота у Гетеовој трагедији Фауст
 4. Моралне дилеме и психологија јунака у роману Злочин и казна
 5. Ана Карењина као жртва времена и страсти

2. Изабране теме у школској 2016/2017.

 1. Феминистичка лингвистика
 2. Поезија српских модерниста
 3. Циклична структура романа Проклета авлија Иве Андрића

 

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s