Књижевност

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО

 1. Објасни појам tabula rasa Џона Лока у складу са идејама просветитеља!
 2. Просветитељство је књижевни правац који траје у ком периоду?
 3. О чему прича Гаврил Стефановић Венцловић у Беседама шајкашима?
 4. Ко је представник диглосије код нас?
 5. Шта представља црни биво у срцу?
 6. Где се уочавају барокне тенденције код Г. С. Венцловића?
 7. Које године је објављен Славено-сербски магазин и ко га је објавио?
 8. По чему је значајан Славено-сербски магазин?
 9. Књижевна врста песме Плач Сербији је ___________________
 10. Лирски субјекат у песми Плач Сербији је ___________________
 11. Како је представљена Србија у песми (заокружи тачне одговоре): а) робиња, б) слушкиња, в)слободна, г) поносна
 12. На којој стилској фигури се заснива песма Плач Сербији (заокружи тачне одговоре): а) антитеза, б) алегорија, в) антропоморфизација, г)ономатопеја
 13. Која је књижевна врста дело Д. Обрадовића  Живот и прикљученија?
 14. Колико делова има Живот и прикљученија у којој су књижевној форми ?
 15. У којој књижевној форми је написано дело Д.Обрадовића Писма љубезном 1465200_DOSITEJ_OBRADOVIC_vХаралампију?
 16. Шта је ПОЛЗА за Доситеја?
 17. Доситеј као реформатор воспитанија народног
 18. Које начело је поставио као свој циљ у популаризацији науке.
 19. Зашто Доситеј није писао чистим народним језиком?
 20. Напиши из којих дела су следећи ликови: Данте, игуман Теодор Милутиновић, Харпагон, Петар, Ла Флеш, Санчо Панса, Алонсо Кихада/ Витез од Тужног Лица , Тибалт, Дулчинеја, краљевић Владислав
 21. Основне одлике просветитељства?
 22. Представници просветитељства у свету? Код нас?
 23. Шта је рационализам, а шта емпиризам?
 24. Ко су енциклопедисти и шта је енциклопедија?
 25. Наведи време трајања и основне одлике просветитељства у књижевности. Каква је била књижевност епохе просветитељства?
 26. Епоха просветитељства обухвата класицизам и сентиментализам. Објасни ове појмове
 27.  У чему је значај књижевно-научног рада Доситеја Обрадовића?
 28. Зашто је Писмо Харалампију Доситејев својеврстан манифест? Шта је манифест?
 29. У којој форми је написано Писмо Харалампију?dela_pismoH
 30. Које просветитељске идеје је Доситеј изнео у Писму?
 31. Какво је Доситејево мишљење о значају књиге објављене на народном језику?
 32. Којој врсти дела припада Доситејево дело Живот и прикљученија? Шта је аутобиографија?
 33. Какви су Доситејеви први утисци о манасиру у који је дошао?
 34. Како је Доситеј окарактерисао игумана Теодора Милутиновића? Који од његових ставова су блиски ставовима просветитеља? Због чега су, према игумановом суду, ученост, образовање и рад кључне људске и општеживотне вредности?
 35. Које просветитељске идеје је Доситеј изнео у роману Живот и прикљученија и на који начин?
 36. У чему је значај Јована Стерије Поповића за српску књижевност? Зашто је он истовремено представник и класицизма и просвеитељства у српској књижевности?
 37. Којој врсти дела припада дело Кир Јања?
 38. Које идеје и ставове Стерија износи у Предсловју комедије Кир Јања?
 39. Наведи примере ситуационе комике у овом делу? Шта је извор вербалне комике? Одабери сцене које су те највише засмејале.
 40. Размотри међусобне односе ликова. Јањин однос према другим ликовима, посебно према Јуци и Катици. Како се очева окрутна нарав одражава на судбину девојке спремне за удају?
 41. Како Мишић успева да доскочи Јањи?
 42. У чему је градација у приказивању Јањиног тврдичлука?
 43. Које су рђаве особине и негативне појаве снажно везују за тврдичење?
 44. Које су опасности од тврдичења за појединца, породицу и друштво приказане у овој драми?

РОМАНТИЗАМ

 1. Романтизам се као књижевни правац појављује _____ (век) и траје до ____.
 2. Дефиниши романтизам као књижевни правац!
 3. Одлике романтизма?
 4. Које врсте књиж. дела јесу карактеристичне за романтизам?
 5. Француски писац романтизма изложио је своју позоришну естетику у Предговору драме __________, а сам тај предговор је прихваћен као манифест романтизма. О којем је писцу реч? ____________
 6. Наброј обрађене писце европског романтизма и земље у којима су рођени.
 7. Који је енглески песник романтизма ствара необуздани стих, доноси снажне емоције и нову песничку лирско-епску врсту – поему?
 8. Заокружи оне особености песничког усмерења које не припадају романтичарском јунаку.  а) наглашена индивидуалност лирског јунака у делу  б) објективно сликање јунака у делу  в) превелика осећајност лирског јунака  г) побуна против постојећег система организованости света  д) светски бол  е) необузданост у изразу  ж) патетичан стил  з) објективан и наративан стил
 9. Књижевна врста дела Цигани ?
 10. Чајлд Харолд је лик из дела ког писца? Тема дела (обрађеног одломка)?
 11. Врста дела „ Путовање Чајлда Харолда“?
 12. “Није истина ван тебе већ у теби самом, победиш ли сам себе, смирићеш се и постаћеш слободан.“ – део је чијег дијалога , у ком књиж. делу? Протумачи цитат у складу са радњом дела.
 13. PUSKINТема поеме „Цигани“ Пушкина? Ко је творац поеме као врсте песме?
 14. Основни мотив у „ Евгенију Оњегину“?
 15. Ко су јунаци романа у стиховима „Евгеније Оњегин“?
 16. Дефиниши однос Алека и Земфире ?
 17. Какав је однос старог Циганина према Алеку?
 18. Твоје мишљење о поступку Алека односно Земфире? Докажи сценама из дела.
 19. Шта је Алеко понео у себи бежећи из света цивилизације у свет слободе и природе? Подвуци тачне одговоре! – егоизам / -срећу/ -сујету/ -своју коб/ -личну несрећу/ -тежњу за лепшим животом
 20. Зашто људи природе /Цигани/ избацују Алека из своје средине? – зато што је убио Земфиру и љубавника    -зато што хоће слободу само за себе    -зато што хоће слободу за себе и друге
 21. Објасни појам слободе из угла разних ликова у Циганима.
 22. Шта значи реч spleen? Опиши Оњегинов spleen.
 23. „Евгеније Оњегин“ – књ. врста дела?
 24. Пушкин је опевао роман Евгеније Оњегин у оњегинској строфи. Та строфа се састоји од ____стихова. Наведи риму те строфе_____________________ .
 25. Који се део романа пресликао и у пишчев живот?
 26. Опиши ситуације из дела које чине увод, заплет, врхунац, обрт, расплет и епилог.
 27. Докажи да је Евгеније Оњегин романтичарско дело.
 28. Које се форме приповедања користе у роману Евгеније Оњегин? Докажи ситуацијама из дела.
 29. Тема и идеја песме „Лорелај“ Х.Хајнеа?
 30. Шта представља Лорелај у песми?
 31. „Слобода света“ Шандора Петефија – врста песме?
 32. Објасни разлику у значењу појма слободе у делу“ Цигани“ и у песми „Слобода света“.
 33. Вук Ст. Караџић као биограф написао је 492131d3d45f4
 34. Вук Ст. Караџић као критичар написао је
 35. Вук Ст. Караџић је поделио народне песме на
 36. Наброј Вукове народне певаче!
 37. Вук Ст. Караџић као преводилац и научни радник. Шта је објавио из те области
 38. Живот и дела П.П. Његоша ( основни подаци!)
 39. Како се зове Његошево дело у којем је дао борбу између Бога и Сатане, добра и зла, светлости и таме, односно хармоније и хаоса?
 40. У ком књижевном облику је Његош испевао Горски вијенац ?
 41. Композиција Горског вијенца: наслови и теме првог , другог и трећег дела?
 42. Врста дела „Горски вијенац“
 43. Тема „Горског вијенца“ ? Коме је посвећен?
 44. Наброј ликове у „Горском вијенцу“ !
 45. Објасни дилему владике у „Горском вијенцу“ !
 46. Композиција Његошевог епа је троделна, напиши наслове дела!
 47. Објасни ко је колективни јунак у Његошевом епу и кога он симболише!
 48. Коме је посвећен Горски вијенац?
 49. Колективни лик у делу је ________ Значење тог колективног лика је _______
 50. Портрети: владике Данила / Вука Мићуновића / Вука Мандушића / игумана Стефана (основно)
 51. Значење наслова Горски вијенац ?Petar_II_Petrovic-Njegos
 52. Објасни значење следећих стихова у складу са радњом дела: „Не бојим се од вражијег кота/нека га је ка на гори листа/ но се бојим од зла домаћега…“ (владика Данило)   „Благо томе ко довијека живи/ имао се рашта и родити“, “Коме закон лежи у топузу, / трагови му смрде нечовјештвом.“ Здраво твоја глава на рамена, / ти ћеш пушку другу набавити / а у руке Мандушића Вука / биће свака пушка убојита.“ ( владика Данило) „Без муке се песма не испоја / без муке се сабља не сакова. “ (Вук Мићуновић) „У добру је лако добро бити, /на муци се познају јунаци.“ „Ко на брдо ак’ и мало стоји / више види но онај под брдом / ја повише нешто од вас видим / то је срећа дала, ал’ несрећа“( владика Данило ) „Свијет је овај тиран тиранину / а камоли души благородној“ ( игуман Стефан)
 53. На чијем је гробу епитаф Много хтео/ много започео/ час умрли њега је омео ? Из које је то песме ?
 54. Основни биографски подаци Бранка Радичевића!branko_radicevic
 55. Наведи стилске фигуре у датим стиховима:
  “ Збогом , житку, мој прелепи санче!
  Збогом , зоро, збогом , бели данче!“
 56. Одреди врсту стиха и врсту риме у горњим стиховима, као и метричку шему!
 57. Два основна расположења у „Ђачком растанку“ су__________, ____________
 58. Напиши наслове целина од којих се састоји поема „Ђачки растанак“ !
 59. Како се назива посебан жанр лирске поезије у коме су исказана осећања чежње, сете, туге, жалости, јадиковања и жаљења за неким или нечим ?
 60. Наведи наслов песме Бранка Радичевића којој припадају следећи мотиви: песникова чежња за трајањем, бол због нестајања, мисао о пролазности.
 61. Кога песник оставља “у траљама“ у последњој строфи обрађене његове елегије ? Какав је однос песника према својим креацијама, како их назива?
 62. Објасни значење стихова твојој реци и твоме извиру / мог живота вир је на увиру у истој песми! ______________________________________________
 63. Метафора мој прелепи санче односи се на _______________, а некадањи рају на ______________
 64. Окарактериши песму Ђачки растанак Б.Радичевића као врсту дела _________
 65. Допуни набројене мотиве из Ђачког растанка местима где се збивају: сећање на долазак и проведене дане у _____________ ; мотив реке __________; берба винограда на _____________
 66. Наброј песничке слике ( главне мотиве ) које је описао Б.Радичевић у Ђачком растанку!
 67. Који је део Ђачког растанка описан дитирампским стиховима? ___________Шта ти стихови славе? _____________________
 68. Ко је, фигуративно речено, отац дечије песме и сатиричне поезије у Србији?
 69. Којим позивом се бавио песник Ђулића и Ђулића увелака?
 70. Који су биографски моменти убачени у ове збирке песама?Jovan_Jovanovic_Zmaj_(1833-1904)
 71. Која врста су песме у Ђулићима? Објасни наслов збирке!
 72. Која врста су песме у Ђулићима увеоцима?
 73. Које стање лирског субј. је исказано асиндетом „Пођем, клецнем, идем, застајавам(…)јурим , бежим…“ ?
 74. Јутутунска народна химна је написана у форми химне, али најчешће коришћене стилске фигуре у њој __________, _________, _____________ говоре да је реч о другој врсти песме, реч је о __________________.
 75. Ко је прототип за лик Књаза и Владара у песми Јутутунска народна химна?
 76. Био је сликар и песник српског романтизма. Зове се ________________.
 77. „ Отаџбина је ово Србина!“ је последњи стих песме чији је наслов ____________ . Врста песме?
 78. Тема у песми „ Вече“ је _________? Која су основна расположења у песми?
 79. Врста песме „Поноћ“ ? Тема?
 80. Коју одлику романтизма препознајете у следећим стиховим Ђуре Јакшића:
  „Па звезде плачу, небо тугује / Последњи пут се с земљом рукује…/ Па зар да света неба свету нестане? / Па зар да земљи више не сване? / Зар да остане / Тама?…“
 81. Одреди стилске фигуре које препознајеш у горњим стиховима!
 82. Напиши дефиницију ст. фигура асиндет и полисиндет!
 83. Напиши дефиницију ст. фигура асонанца и алитерација!
 84. Одреди врсту песме Орао и кратко докажи свој став!
 85. У истоименој песми орао је симбол за _______________, ______________, ______________
 86. devuplavomТема песме Вече Ђуре Јакшића је… О чему говори дитирампско расположење птичица? О чему говоре елегични стихови лирског субјекта?
 87. На који закључак нас наводи композиција песме Вече?
 88. Која стилска фигура одваја три целине у песми Поноћ Ђуре Јакшића? Дај наслов тим целинама!__________________
 89. О ком расположењу лирског субјекта говоре честа реторска питања у песми Поноћ, поготово у првој и другој целини?
 90. Која је сврха доласка духа мајке у песми Поноћ?
 91. У ком расположењу се завршава песма Поноћ ?
 92. Препознај одлике романтизма у песми Поноћ и докажи их !
 93. Шта је Лаза Костић био по занимању? Где је рођен?
 94. У складу са песмом објасни рефрен Међу јавом и мед сном!
 95. Неуморна плетисанка се односи на ________________ , а то је стилска фигура _______________ . Плетивом лирски субјекат назива ____________.
 96. Срце моје самохрано/ срце лудо/ срце кивно је стилска фигура ___________ , о ком стању лирског субјекта она говори? __________________Шта је била песникова намера у песми? ____________Да ли је успео у својој намери? ______________Како то објашњаваш? ______________________________
 97. Lazar_Kostic-Nikola-Tesla_i_Lenka-240x240Santa Maria della Salute је рефрен у истоименој песми Лазе Костића . Коме се кроз тај рефрен лирски субјекат обраћа? Коме је песма посвећена?
 98. Која је то врста песме? Напиши три песничке целине које уочаваш у песми, дај им наслов ________________________
 99. Који ти је део песме најимпресивнији? Зашто ? __________________
 100. Мотив мртве драге је чест у књижевности. Наведи имена писаца и њихових драга обрађене у првом разреду!
 101. Шта служи лирском субјекту као увод у своја размишљања о Ленки ?
 102. Друге две песничке целине дате су у контрасту , шта чини тај контраст ?
 103. Зашто су последње две строфе спојене?
 104.  Свет је за лирског субјекта безњеница и ништавило, зашто?
 105. Одлике романтизма у песми су ________________
 106. Којој књижевности припада Франце Прешерн? Како се зове његова збирка песама? Зашто? Коме је посвећена? По чему се то види? Збирка садржи сонете, који је основни мотив тих сонета ( судећи по сонетима из читанке)?
 107. Основу Мажуранићевог епа Смрт Смаил-аге Ченгића чини историјски догађај из 1840.године. То је ____________ .
 108. Еп Смаил – ага има пет певања , наведи их !

РЕАЛИЗАМ

 

 1. Ко је писац Ревизора?
 2. Ко је написао дело Чича Горио?
 3. Кћерке фабриканта резанцима су __________, _________.
 4. Композиција обрађеног Балзаковог романа је хронолошка , али има и ретроспективних осврта. Шта сазнајемо из ретроспективног приповедања?
 5. Основни мотиви у обрађеном Балзаковом роману су: _____________________
 6. На чему почива свет по мишљењу Балзака?
 7. Балзак је изложио свој књижевни програм у _____________________________
 8. Улице Сен Жермен и Сен Женевијев дате су у контрасту. У чему се састоји тај контраст?
 9. Тема Гогољевог „ Ревизора“ ? Врста дела?
 10. Шта се све критикује у Гогољевом „Ревизору“ ?
 11. Опиши ефектан расплет „Ревизора“!
 12. Мото „Ревизора“ је ______________________.
 13. Главни лик у „ Ревизору“ је _______________
 14. Врста комедије „Ревизор“ је ______________
 15. Ко је „ пророк из Јасне пољане“ који је написао „ Рат и мир“?
 16. Врста композиције у роману „ Ана Карењина“ ?
 17. Наброј три пара у роману „ Ана Карењина“!
 18. Којим мотивом почиње и завршава Анина љубавна прича ?1352716461_ana-karenjina-1
 19. Мото романа „Ана Карењина“ је _______________________
 20. Две љубавне приче, Анина и Китина, дате су у контрасту, објасни тај контраст.
 21. Ко је кривац за Анину трагедију?
 22. Укратко објасни разлику између Вронског и Карењина.
 23. Ко је зачетник психолошке приповетке код нас?
 24. Основни мотив обрађен у „Ветру“?
 25. Објасни наслов приповетке „ Ветар“.
 26. Који се мотиви јављају у приповеци Ветар (набројати бар три)?
 27. Коју приповетку уводи Л. Лазаревић у српску књижевност?
 28. Основна тема приповетке Ветар је ________________________
 29. Приповедање у приповеци Ветар је у ____________ (ком лицу)
 30. У којој приповеци се јавља психолошка фантастика и у ком облику?
 31. Фантастика у реализму може бити ______________ и __________________.
 32. Фолклорну фантастику проналазимо у приповеци ____________ у виду ___.
 33. Психолошку фантастику проналазимо у приповеци _________ у виду _____.
 34. Књижевни род и књижевна врста дела „Вечити младожења“?
 35. Тема у делу „Вечити младожења“?
 36. Наведи име епског јунака у роману „Вечити младожења“! Наведи имена чланова његове породице.
 37. Објасни мотив Каина и Авеља у „Вечитом младожењи“.
 38. Наведи наслове бар двеју приповедака Радоја Домановића .
 39. Основне стилске фигуре у сатиричним приповеткама Радоја Домановића ?
 40. Књижевна врста дела „ Вођа“ Радоја Домановића?
 41. Буквализација метафоре „узјахати некога“ и „ставити жиг на чело“ јавља се у
 42. Које метафоре су буквализоване у Домановићевим сатирама?
 43. Шта нам говори о Србији чињеница да се салутира и дугмету полицијске униформе?
 44. Тема алегоричне сатире Вођа је
 45. Књижевна врста Домановићевих прича Вођа и Данга.
 46. Какву улогу има сан у структури Данге?
 47. Коју врсту приповетке уводи М. Глишић у српској књижевност ?
 48. Главни јунак у Глишићевој „ Глави шећера“ је ________? Коју карактерну црту исказује његово презиме? А Давида Узловића?
 49. Тема приповетке „ Глава шећера“? Кога Глишић критикује?
 50. како се мотивишу фантастичке сцене код М. Глишића?
 51. Где се јавља сказ у приповеци Глава шећера?
 52. Која приповетка је цела дата у сказу?
 53. Сказ је
 54. Наведи пример фантастике у приповеци Глава шећара.
 55. Напиши наслове двеју приповедака Стевана Сремца.Које су њихове теме?
 56. Какав је расплет Зонине љубавне драме? Ко су два Зонина просца?
 57. Социјални мотиви у „Поварети“? Докажи да је „Поварета“ психолошка приповетка
 58. Наброј ликове У „Поварети“! Време радње? Место радње?
 59. Врста комедије „Народни посланик“ Б. Нушића? Наброј стилска средства за исказивање хумора у комедијама!
 60. Ко су два кандидата у обрађеној Нушићевој комедији? Срета Нумера је добио надимак због…
 61. Врста песме „ Сиво , суморно небо“ Војислава Илића? Симболика „Запуштеног источника“ у истоименој песми В. Илића?
 62. Наброј хронолошки све обрађене књижевне правце у току првог и другог разреда
 63. Када се јавља реализам као књижевни правац?
 64. На шта се односи реализам као књижевни поступак?
 65. Какво је приповедање у реализму?
 66. Како се мотивишу ликови у реализму?
 67. Натурализам траје од ___________ до ___________
 68. Наведи бар три теме које се обрађују у натурализму:______________________
 69. Новелу Два пријатеља написао је француски писац ______________________
 70. Основна тема Два пријатеља је _____________________
 71. Српски реализам преовлађује _____________________________ (период)
 72. Први српски реалиста је _________________________
 73. Програм српског реализма дао је ____________________ у чланцима ____________________ и ______________________________
 74. У Србији је дуго преовладавао немачки утицај , а у реализму доминантан је ________________ и у мањој мери _______________.

(Одговоре потражите у својим свескама, у прочитаним делима и читанкама.)

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s