Књижевност

ЕВРОПСКА МОДЕРНА

 1. Раздобље од деведесетих година двадесетог века до Првог светског рата може се обележити једним именом ____________
 2. Које све правце именује термин модернизам?
 3. Заокружи оне одлике које каректеришу модерну: а)духовно клонуће, б) рационалност, в)објективизам, г)иновативност, д)осећајност
 4. Заокружи оне одлике које каректеришу модерну: а) оптимизам, б) ирационалност, в)субјективизам, г) процват прозе, д)узнемирени сензибилитет
 5. Ко је представник декаденције у свету, а ко код нас?
 6. По чему је импресионизам добио име?
 7. Шта је то синестезија?
 8. Шта је то теорија универзалне аналогије?800px-Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872
 9. Шта импресионисту нарочито занима када приказује свакидашње ствари и појаве?
 10. По чему је модерна ново раздобље, нови поглед на свет, у светској књижевности? Наведи правце модерне. Истакни специфичности српске модерне.
 11. Шта је условило настанак модерне у европској књижевности, а шта у српској?
 12. Наведи песнике и песме којима је представљена модерна у европској књижевности. Укажи на тематско-мотивску разноврсност тог песништва и наведи примере.
 13. Наведи основно гесло импресионистичког песника Ј. Дучића: Ствари имају…
 14. Наведи одлике симболизма и представнике.
 15. Ко су уклети песници?111494388793054f4b8bf205fd4
 16. Шта је то бодлеризам?
 17. Ко је главни филозофски представник симболизма и која његова филозофска реченица то потврђује?
 18. Које одлике карактеришу симболизам: а)симбол, б) слободан стих, в) објективност, г) аналогија
 19. Које одлике карактеришу симболизам: а)синестезија, б) сугестија, в) некореспонденција, г)осећај припадности свет
 20. Одреди време трајања модерне.
 21. Наброј представнике модерне у европској књижевности.
 22. Објасни појам ЛАРПУРЛАРТИЗАМ.
 23. Објасни симболе Бодлерове песме „Албатрос“.
 24. Шта је сонет?
 25. Наведи одлике модерне.
 26. Који књижевни правци се јављају у периоду модерне?
 27. Како се зове збирка песама Шарла Бодлера?baudelaire
 28. Којој лирској врсти припада Бодлерова песма „Албатрос“?
 29. Које су сличности између албатроса и песника?
 30. Албатрос у лету симболизује песника _______________
 31. Спутани краљеви азура на палуби симболизују песника ______________
 32. Како албатрос изгледа у небеским висинама, а како окован на палуби?
 33. Шта симболизује албатрос, а шта морнари?
 34. Који мит се може повезати с песмом Албатрос?
 35. Из колико композиционих делова се састоји песма Офелија? Дај им наслове:
 36. Офелија је симбол_______________________________
 37. Одакле Рембо узима грађу за песму Офелија и како се према тој грађи односи?
 38. Шта је то херметичка песма?
 39. Лабуд у истоименој песми симболизује ________________, а језеро слеђено __________.
 40. Основна тема песме Лабуд је
 41. Зашто је спутан лет албатросу, а зашто лабуду и шта то симболизује?
 42. Ко је поставио основни захтев поезији: музика пре и изнад свега?
 43. Шта симболише месечина у истоименој песми?
 44. Тема песме Месечина
 45. У којим песмама европске модерне је посебно наглашен песимизам? Образложи.
 46. Који су песници европске модерне, у својим симболистичким и рефлексивним песмима, употребљавали пејзаж? Наведи песнике и њихове песме. Образложи значење пејзажа (мотива природе) у тим песмама. Који су то и какви су пејзажи, који су то детаљи из природе?
 47. Препознај стихове песме и писца: Пејзаж без премца, то је ваша душа где иду љупке маске, плешу кринке…
 48. Препознај песму, писца и стилску фигуру: Неки су мириси ко пут дечја свежи, зелени ко поља, благи ко обое, други искварени, победнички, тежи…
 49. Ко је творац импресионистичке драме?
 50. Шта је импресионистичка драма
 51. Драма у ужем смислу је________________________________
 52. У оквиру модерне драме говоримо о: _______________________________
 53. Које је лирско, а које епско место у драми?
 54. Комедије се дела на:
 55. Комедија карактера је
 56. Комедија нарави је
 57. Наброј ликове из драме Ујка Вањаnovela-sala--anton-pavlovic-cehov_800x600
 58. Које је основно расположење/осећање у драми  Ујка Вања
 59. Опиши лик Серебрјкова/ Астрова/ Јелене/ Соње/ Вање
 60. Коме су упућене Соњине речи: Трпим и трпећу док се мој живот природно не заврши… Трпи и ти. Протумачи значење те реплике.
 61. У чему Војницки види могућност излаза из своје чамотиње?
 62. Који парови (остварени и
 63. неостварени) постоје у овој драми:
 64. Која је сличност/разлика између Јелене и Соње?

 

СРПСКА МОДЕРНА

 

 1. У којим песмама српске модерне се посебно примећује нова осећајност (нови сензибилитет)? Наведи примере такве осећајности.
 2. Наведи песме у којима има највише мистике. Образложи.
 3. Наведи одлике модернистичке струје српске модерне (5 одлика).
 4. У којим песмама је, по вашем мишљењу, посебно истакнут песников субјективизам и индивидуалност? Наведи их и образложи зашто тако мислиш.
 5. У поезији наше модерне има песимизма и безнађа. У којим песмама су такве мисли посебно снажне? Образложи.
 6. У поезији тога раздобља наше књижевности карактеристичне су родољубиве и социјалне теме. Која песма је пример за то?
 7. Наведи основне мотиве Шантићеве песме „Вече на шкољу“. Какву композицију има ова песма? Којој врсти лирских песама према основном осећању које носи она припада?
 8. Hercegovaccka-GraccanicaПрема жени као поетском мотиву наши модернисти се односе различито. Како о жени пева Јован Дучић? Наведи пример Дучићеве песме о жени.
 9. Објасни симболику Дисове песме Тамница. Којој врсти песама припада ова песма и зашто? Какав је Дисов однос према жени? Објасни на примеру песме Можда спава.
 10. Сима Пандуровић у песми „Светковина“ говори о љубави двоје младих, о љубави уопште. Са чиме је пореди? Образложи.
 11. Који је наш песник био посебно склон артизму и естетицизму? Наведи у чему се тај артизам огледа и која је песма овог песника пример за то. Образложи.
 12. За које песнике европске и наше модерне можемо рећи да су живели своју поезију, односно, да се у свом свакодневном животу односе према себи и другима и према животу онако како у песмама говоре.
 13. Зашто је роман „Нечиста крв“ и социјални роман? Психолошки роман? Тумачите симболику наслова романа. Анализирајте лик Софке. Софкин портрет, свет њених снова и сумњи. Две Софке. Како се код ње манифестује „нечиста крв“? Однос околине према Софки и Софке према околини, према осталим ликовима. Зашто се одлучује на жртву? Однос према оцу. Зашто се противи очевој вољи? Зашто пристаје на удају? Шта тада Софка схвата? Размислите зашто Софка трпи малтретирање након удаје. Шта њена судбина симболизује?
 14. Наведи одлике традиционалистичке струје српске модерне (пет одлика).
 15. Који је књижевни критичар подржавао и подстицао рад српских модерниста?
 16. Коју песму сматрате најрепрезентативнијом песмом српске модерне? Зашто?
 17. Коју од песма те епохе сматрате правом мисаоном, рефлексивном, песмом и зашто?
 18. У којој од тих песама има највише песимизма и безнађа?
 19. Наведите која је песма, по вама, песма са најснажнијом симболично-алегоричном сликом. Која је најсликовитија? Које се најчешће сетите и зашто? Образложите своје изборе.
 20. У чему је значај Антологије новије српске лирике Богдана Поповића? Која начела уметнчког стварања заступа Б.Поповић?
 21. BoraStankovic-SecanjanaBoruStankovicaКо је Коштана? (Млада Циганка која својом песмом и игром увесељава,али и плени и очарава све својом лепотом.) Зашто није спремна да прихвати Стојанову љубав? Какво симболично значење има њен лик? (Није спремна да се „зароби“. Она је принцип слободе… који је неодржив у свету патријархалних друштвених и породичних односа…) Како су повезани Митке  и  Коштана? (Желе слободу, али је не могу имати…окренути су једно ка другом…) Како Митке доживљава пролазност живота, младост и старост? (То је за њега смрт…) Изнесите своје ставове о слободи. Како разумете појам слободе? Образложите. Како се вама чини свет патријархалних односа? Шта је у том свету добро, а шта лоше према вашем промишљању? Образложите.
 22. Ко је глани јунак романа Старац и море Ернеста Хемингвеја? Напиши карактристичне црте личности (особине) старца риболовца и борца против чудовишних ајкула. Чиме се бори против њих и како изгледа његова борба? Какво симболично значење има пријатељство старца и дечака, а какво старчева борба против ајкула?
 23. Које су најчешће теме (мотиви) о којима промишља Тагоре у збирци „Градинар“? Каква је улога природе у његовој лирској прози? зашто се збирка зове „Градинар“? Осим љубавних лирских песама, које су лирске врсте заступљене у збирци?

МЕЂУРАТНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Одреди време трајања међуратне књижевности и услове у којима се јавила (шта је уаловило њен настанак?). Наведи одлике овог раздобља у књижевности и представнике.
 2. Наведи одлике експресионизма. Ко је и када написао манифест експресионизма. Ко су представници?
 3. Наведи одлике футуризма. Ко је и када написао манифест футуризма? Ко су представници?
 4. Наведи одлике надреализма. Ко је и када написао манифест надреализма. Ко су представници?
 5. Издвој специфичности савког од наведених праваца које их издвајају од осталих праваца.
 6. kafka_large.225x225-75Којој врсти романа припада роман Процес Франца Кафке? Шта је у њему експресионистичко, а шта надреалистичко? Која су универзална значења овог романа? Каква је судбина појединца у свету и друштву према Кафкином схвтању које открива овај роман?
 7. Наведи три основна мотива поеме „Облак у панталонама“ В.Мајаковског. Објасни значење наслова. Којој врсти дела припада ово дело Мајаковског?У четири песме своје поеме Мајаковски ће упутити четири поклича малограђанском друштву. Која су то четири поклича?
 8. Објасни значење наслова песме „Романса месечарка“ Ф.Г.Лорке. Какво значење имају боје у овом делу? Објасни зашто је дело истовремено и романса и балада? Објасни симболику црвене (зелене, беле, црне) боје у Лоркиној песми „Романса месечарка“.
 9. Шта је романса? Поема? Балада? Примери. Зашто су ове књижевноуметничке врсте лирско-епске?
 10. Наведи по чему се разликује међуратна српска књижевност од међуратне европске књижевности. Који су се правци развили у нашој књижевности? Ко су представници?
 11. Објасни појам АВАНГАРДА.
 12. Наведи одлике и творца суматраизма?MCrnjanski
 13. Којој врсти песама припада песма „Суматра“, ко је написао песму и шта су основни мотиви?
 14. Наведи екпресионистичке ставове које је Милош Црњански изнео у „Објашњењу Суматре“.
 15. Којој врсти песама припада песма „Плава гробница“, ко је написао песму и шта су основни мотиви? Kоја универзална значења има ова песма?
 16. Којој врсти песама припада песма „Човек пева после рата“, ко је написао песму и шта су основни мотиви? Зашто песник речи Човек, Клање, Сазнање исписује великим словом?
 17. Којој врсти песама припада песма „Свакидашња јадивковка“, ко је написао песму и шта су основни мотиви? Изнесите утиске и осећања које је на Вас оставила ова песма након првог читања? Пробајте да појасните наслов песме. Зашто је ово „Свакидашња јадиковка“? Шта лирском субјекту најтеже пада у животу? Која је врхунска жеља сваког човека , а тиме се и завршава ова песма.
 18. Шта наведене песме имају заједничко у погледу мотива, ставова и осећања које у њима износе песници? Која је песма оставила посебан утисак на тебе и зашто?
 19. Песма Момчила Настасијевића Туга у камену има три основна мотива, која? Наведи споредне мотиве песме. Образложи због чега је ова песма херметична? Какве утиске је на тебе оставила?
 20. Објасни зашто је роман Сеобе Милоша Црњанског поетски роман? Подсети се особина ликова романа (Вук Исакович, Аранђел и Дафина). Какви су описи природе дати у роману? Каква је симболика описа? Припремите се да тумачите наслове појединих поглавља романа.
 21. Пук је колективни лик чији је људски лик обезличен. Поткрепи ову мисао и процени етички став Црњанског. О каквим је сеобама реч? Где се то креће пук, где се задржава? Које и какве су дилеме главног јунака дела у погледу сеоба и у том смислу какви су сукоби Вука Исаковича са братом Аранђелом?
 22. Какав је однос Растка Петровића према насиљу и рату исказан у одломку из путописа „Људи говоре“? Образложи. Песник је из генерације оних који носе осећање човекове немоћи у рату и после рата. Шта песник мисли о родољубљу? Са чиме Петровић пореди своје стваралаштво и стваралаштво уопште? Које експресионостичке ставове песника (писца) проналазиш у овом одломку? Песник бележи свој разговор са двоје младих које упознаје на путовању. Каква потресна драма стоји иза њихових кратких, привидно равнодушно изговорених реченица, којима говоре о себи. Какво судбинско значење за њихов живот има неизговорена реч? До каквог открића долази песник када у ноћној тишини ојађено крикне човек? У чему је јединствена лепота живота и света према схватању Р. Петровића?
 23. iandric001p1Када и у којим околностима је настала збирка Ива Андрића Ex Ponto? Који су најчешћи мотиви ове збирке? Којој врсти песама припадају песме ове збирке? Образложи.
 24. Припреми се да тумачиш неке Андрићеве мисли о животу, љубави, пролазности, смрти, трајању…, које је изнео у својим песмама у прози збирке Ex Ponto.
Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s